Betingelser

Innledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder alt av salg og leveranser fra A12.no AS (heretter kalt A12) til kunde, med mindre det foreligger annen særskilt skriftlig avtale mellom partene. Der ikke annet er særskilt bestemt gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27.

Priser
Alle oppgitte priser er eks. mva, miljøgebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc. (Ex works). Montering og igangsetting (herunder instruksjon og opplæring etc.) inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.
Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
Prisene kan endres uten varsel. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Intet pristilbud fra A12 er gyldig for en periode på mer enn 30 dager.
Dersom en eventuell faktura ikke samsvarer med avtalt pris skal dette meldes skriftlig til A12 snarest og senest 7 dager etter fakturadato.

Bestilling
Bestilling fra kunden skal fortrinnsvis skje skriftlig eller som godkjent svar på tilbud event. godkjent korrektur pr. e-post og er fra dette tidspunkt bindende for kunden. Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig og må aksepteres av A12. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden, Bestillinger fra kunden som ikke kan effektueres/leveres av A12 innen 4 måneder anses kansellert uten ekstra kostnader for kunden. Det beregnes et faktureringsgebyr på kr. 50,- (eks. mva.) i gebyr på ordre under netto kr. 500,- (eks. mva.).

Levering
Varen leveres Ex works i henhold til nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Angitt leveringsdato fra A12 er avhengig av rettidig levering fra leverandør, transportør og at det ikke inntreffer force majeure. A12 skal imidlertid gi kunden underretning snarest dersom avtalt leveringstid ikke kan overholdes. Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når A12 selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos A12, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom A12 skal forestå installasjon-/ montering, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjons-/ monteringssted, herunder sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende. Dersom
selger må klargjøre installasjons-/ monteringssted, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. A12 har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.

Betaling
Kontraktsummen faktureres ved levering, og med 14 dagers forfall. Ved større leveranser vil hele eller deler av kontraktsummen forfalle til betaling før levering i henhold til nærmere avtale. Varer som leveres innenfor skriftlig avtalt kredittramme mellom partene skal betales innen 14 dager fra fakturadato. Dersom kunden ikke overholder betalingsbetingelsene har A12 anledning til med umiddelbar virkning å endre leveringsbetingelsene.
Ved forsinket betaling påløper morarenter etter lov om renter ved forsinket betaling, samt eventuelt purregebyr på kr. 75.

Salgspant
A12 har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen
med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3- 14 flg.

Reklamasjonsfrist
Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Feil eller mangler ved leveransen som ikke skyldes kunden eller forhold kunden er ansvarlig for, skal meldes til A12 skriftlig, så snart mangelen er oppdaget, og senest innen 7 dager etter levering.
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper.

Garanti og retur
A12 garanterer de leverte varer mot feil i henhold til produsentenes garantibestemmelser, slik disse fremgår av prisliste/ produktdatablad. Der A12 ikke står som importør av varen, skal alle henvendelser om garanti rettes direkte til importør, og A12 er ikke ansvarlig for dette.
Garantitiden er begrenset til produsentenes garantitid. All retur, uansett årsak skal skje i original emballasje og returskjema skal legges ved. Returbetingelser:
• Ved påvist feil fra A12 100%
• Godkjent retur hvor avsender betaler frakt 80%
• Retur med manglende emballasje/ tilbehør. 0-70%

A1fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli voldt p.g.a. feil eller mangler ved den leverte vare. A12 ansvar for leverte varer omfatter ikke sekundære skader eller tap.

Garantien bortfaller dersom det er gjort inngrep i varen uten A12 samtykke.

Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg instrumentet/utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktsummen (eks mva.).

Tvister
Lister tingsrett vedtas som rett verneting for alle tvister mellom A12 og kunde når disse ikke løses ved forhandlinger mellom partene.

Send e-post til A12.no AS     Besøk oss på Facebook     Følg A12.no på Twitter     A12.no Hjemmeside